0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Oppbygging

Ved Fakultet for humaniora og pedagogikk finnes det allerede tre ulike spesialiseringer innenfor fakultetets doktorgradsprogram, i tillegg til at det ved UiA også finnes en spesialisering med en fagdidaktisk innretning (matematikkdidaktikk). Det ligger til rette for et samarbeid med disse spesialiseringene.

Deler av opplæringen kan tas ved den nasjonale forskerskolen Nasjonal forskerskole i lærerutdanning (NAFOL) eller ved andre institusjoner som UiA har samarbeidsavtale med. NAFOL-emner er ikke omtalt i foreliggende studieplan.

Prosjektbeskrivelsen skal bidra til å sikre et gjennomtenkt avhandlingsarbeid. Den skal utarbeides og godkjennes etter gjeldende regelverk.  Veiledningen av doktorgradsarbeidet vil dels skje individuelt, dels i regelmessige avhandlingsseminarer.

Opplæringsdelen i forskerutdanningen skal både gi breddekompetanse og anledning til fordypning. Opplæringsdelen skal også understøtte kandidatens arbeid med avhandlingen. Det legges vekt på følgende prinsipper for opplæringsdelen: Opplæringen skal hjelpe kandidatene til å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid, emnene må i størst mulig grad være relevant for kandidatens prosjekt, det stilles krav om aktiv deltakelse for å få studiepoeng, samt at opplæring til kollektivt ansvar (peer responsibility) også er en del av forskerutdanningen.

Opplæringsdelen består av en obligatorisk og en valgfri del.

Den obligatoriske delen av opplæringen vil inneholde emner og seminarer av ulik type og med forskjellig formål, der det også gis anledning for kandidaten til å presentere eget arbeid. Innholdet i opplæringen vil variere, men slik at kandidaten over en to-års periode er gjennom sentrale vitenskapsteoretiske, etiske og forskningsmetodiske emner. Det legges opp pensum til alle emner.

Den obligatoriske delen er på minimum 20 studiepoeng og består av vitenskapsteori, etikk, forskningsmetode, statistikk, forskningsformidling, populærvitenskapelig arbeid, samt et seminar omkring pedagogikken som forskningsdisiplin. Kandidaten skal normalt studere emner ved UiA og ved institusjoner UiA har samarbeidsavtaler med. Når kandidaten studerer emner eller tar kurs ved andre institusjoner, skal emnet/kurset vurderes med tanke på godkjenning på individuelt grunnlag.

For at obligatorisk del skal kunne godkjennes, kreves at kandidaten skriver et paper eller tilsvarende innenfor hvert emne.

De emner som kandidaten tilbys innenfor den obligatoriske delen ved UiA, er følgende:

 • HP-601 Forskningsformidling (5 stp.)
 • HP-600 Vitenskapsteori, metodologi og forskningsetikk (10 stp.)
 • PED-600 Pedagogikk som forskningsdisiplin(5 stp.)

Det er obligatorisk å delta på ph.d.-spesialiseringens framleggsseminarer, og å presentere eget arbeid og kommentere andres framlegg der. Vanligvis er det to slike seminarer i semesteret. Kandidatene oppfordres også til å delta i fakultetets forskergrupper.

I tillegg til den obligatoriske opplæringen skal kandidaten gjennomføre og få bestått valgfrie emner av et omfang på minimum 10 studiepoeng. Emnene kan være av fagteoretisk eller forskningsmetodisk art og skal være relevante for kandidatens forskningsprosjekt.
Spesialiseringen i pedagogikk tilbyr 5-studiepoengsemner i tilknytning til de fire kjerneområdene som programmet er bygd opp rundt, og som vil bli tilbudt innenfor en rulleringsordning alt etter kandidatenes faglige behov (jf programmet for spesialiseringen):

 • PED-602 Undervisning
 • PED-603 Vurderingskompetanse i opplæringen
 • PED-604 Spesialpedagogikk
 • PED-605 Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner (SO-600)

Følgende oppsett er veiledende for beregning av studiepoeng:

En dag (kl. 9-16) = 6 undervisningstimer, eksklusiv pauser. Emne uten dokumentasjon gir 0 studiepoeng. Levert dokumentasjon inkluderer arbeid med oppgitt litteratur for emnet som kan være referanselitteratur til paperet, jf. tabell nedenfor.  

 

BEREGNING AV STUDIEPOENG 

Følgende vil være veiledende i spesialiseringen:

 

Dager undervisning

Veiledende

litteraturomfang

Emner m/ dokumentasjon: Antall siders paper

Ukers arbeid totalt

(basis: 75% forskning+25% pliktarbeid)

Antall studiepoeng

(sp)

 

1 dags kurs

 

100-150 sider

 

2-3 sider

 

 

25-30 arbeidstimer = en ukes arbeid

 

 

1 sp

 

2 dager

 

200-300 sider

 

3-5 sider

 

 

 

Omlag

2 uker

 

2 sp

 

3 dager

 

 

300-400 sider

 

5-7 sider

 

 

Omlag

3 uker

 

3 sp

 

4 dager

 

400-500 sider

 

7-10 sider

 

 

Omlag

4 uker

 

4 sp

Etc.

 

 

 

 

Opptakskrav

Opptakskrav

For å kunne bli opptatt på programmet, må søkeren tilfredsstille ett av følgende krav:

 • Oppnådd mastergrad innen pedagogikk eller tilsvarende fag ved et norsk eller utenlandsk universitetet med karakteren B eller høyere på masteroppgaven
 • Fullført 5-årig grunnskolelærerutdanning
 • For søkere med annet fagområde enn pedagogikk kan det bli stilt tilleggskrav og søkeren kan få betinget opptak

Om studiet

Doktorgradsspesialiseringen i pedagogikk er normert til 180 studiepoeng, det vil si tre års studium. Opplæringsdelen er normert til 30 studiepoeng.

Målet for spesialiseringen å videreutvikle kandidatenes kvalifikasjoner for pedagogisk arbeid i sammenhenger hvor det stilles særlige krav til vitenskapelig innsikt og arbeidsmåte. Opplæringsdelen skal gi innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske, metodologiske og forskningsetiske temaer for en forskningsmessig praksis. Opplæringen skal også gi innføring i tema som leder inn i det pedagogiske fagfeltet og som kan kaste lys over ulike praktiske undervisningssammenhenger. Avhandlingsdelen skal gi teoretisk og metodisk fordypning gjennom et selvstendig forskningsarbeid.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal kandidaten ha et læringsutbytte i forhold til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal

 • være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og beherske kritiske perspektiver og metoder som kan bidra til en bred forståelse av individuelle, sosiale, kulturelle og samfunnsmessige forhold som virker inn på opplæring og oppdragelse
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av vitenskapelig tenkning og pedagogisk arbeid
 • kunne bidra gjennom egen forskning til utvikling av ny kunnskap innenfor fagfeltet pedagogikk og være bredt orientert om forskningsmetodologiske muligheter og deres forutsetninger for slik å kunne begrunne valg gjort i forbindelse med doktorgradsprosjektet

Ferdigheter
Kandidaten skal

 • kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid i pedagogikk
 • kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap innenfor fagområdet

Generell kompetanse
Kandidaten skal

 • kunne identifisere relevante etiske problemstillinger innenfor pedagogikk og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kunne formidle resultater fra pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid til fagfeller og i populærvitenskapelig form
 • kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon innenfor fagfeltet

Arbeids-/vurderingsform

ARBEIDSFORM

All opplæring som gir uttelling i studiepoeng, munner ut i arbeidskrav (Vilkår for å gå opp til eksamen)som skal inkludere et definert antall dagers undervisning (igjen definert i antall timer) og forutsetter dokumentasjon. Den skriftlige dokumentasjonen skal relateres til (deler av) den angitte litteraturen for emnet eller læringsaktiviteten når det foreligger litteraturliste. Deltakelse alene er ikke tilstrekkelig for å få uttelling i form av studiepoeng. 

Alt etter emnets art, vil opplæringen organiseres i form av forelesninger og drøfting av problemstillinger som er relevante for emnet. Når det er hensiktsmessig, legges det til rette for praktiske øvinger med vekt på analyse av ulike typer data. Kandidatene skal under veiledning utarbeide et paper, og presentere dette for emneansvarlig og medkandidater. Det skal gis tilbakemelding på paperet.

Ved deltakelse i emner/seminarer forventes det at kandidaten leser anbefalt litteratur. Tildeling av studiepoeng forutsetter en form for målbar aktivitet, for eksempel at kandidaten bruker litteraturen aktivt i et paper i tilknytning til emnet/seminaret. En veiledende norm for litteraturomfang knyttet til forskerutdanningen settes til ca. 3000 sider på 30 studiepoeng. Dette gir om lag 100 sider pr. studiepoeng. 

I utgangspunktet velges basislitteratur av emneansvarlig. I tillegg til basislitteratur vil deler av litteraturen for enkelte emner kunne settes sammen av kandidat og veileder i fellesskap. Denne litteraturen må være en del av det totale antall sider og godkjennes av emneansvarlig. Kandidaten vil bli vurdert på hvordan han/hun klarer å bruke litteraturen i arbeidskravet til hvert emne.

VURDERINGSFORM

Kvaliteten på en vurdert aktivitet defineres ut fra forventet læringsutbytte sammen med et definert faglig nivå. Ved vurdering av gjennomført doktorgradsemne anvendes bestått/ikke bestått. Grunnlaget for at en kandidat skal få bestått emne, relateres til karakteren B i den graderte karakterskalaen.

Krav til dokumentasjon for bestått emne kan være noe forskjellig, men vil fremgå av de respektive emnebeskrivelser. Bruk av paper er hovedformen for dokumentasjon. Paperet skal følge vanlige normer for vitenskapelig framstilling og skal forholde seg til kunnskapsfronten innenfor det aktuelle fagområdet både substansielt og vitenskapsteoretisk/metodologisk. Der det har relevans, kan også dokumentasjonsformer som fagrapport (for eksempel etter studieopphold), presentasjon av eget forskningsarbeid, forberedt muntlig faglig innlegg som poster eller PowerPoint-presentasjon anvendes.

I tillegg til publisering av doktorgradsavhandlingen, kreves det at kandidaten skal kunne formidle resultater fra doktorgradsprosjektet sitt både til fagfeller og i en populærvitenskapelig form. Som eksempel på førstnevnte formidlingsform kan det være aktuelt med paper- eller posterpresentasjon på nasjonal eller internasjonal konferanse; eksempel på sistnevnte formidlingsform kan være en kronikk eller annen type faglig artikkel/innlegg. En skriftlig versjon av bidraget tjener som dokumentasjon og grunnlag for godkjenning.

Når det gjelder øvrige dokumentasjonsformer som definert ovenfor, gjelder følgende:Presentasjon av paper som gjelder eget forskningsarbeid eller forberedt muntlig innlegg (for eksempel ved presentasjon av egen poster) kan ikke gi mer enn 1 studiepoeng ved bestått gjennomføring én gang. Denne form for dokumentasjon kan totalt ikke være mer enn 2 studiepoeng i opplæringsdelen.

Yrkesmuligheter

Med en ph.d.-grad med spesialisering i pedagogikk åpner det seg en rekke yrkesmuligheter, bl.a. innenfor barnehagelærer- og lærerutdanningen, som forsker ved institusjoner hvor det pågår pedagogisk forskning, og i skoleverket med innretting mot skoleutvikling og skoleledelse.

Grad

Spesialiseringen fører fram til den akademiske graden Philosophiae doctor (Ph.d.) i pedagogikk.

Spørsmål om innholdet i studiet?

lisem
Administrativ kontaktperson