0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
22. juni-1. sept.
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Sommer 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

Emnet gir praktisk og teoretisk innføring i prinsipper og metoder i Supported Employment. Supported Employment bygger på prinsipper om raskt i jobb og bruk av ordinært arbeidsliv som mål og middel i arbeidsinkludering. Supported Employment legger vekt på individuell oppfølging fra en jobbspesialist. Metodikken i Supported Employment omfatter yrkes- og karriereplanlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsbistand til arbeidstaker, kolleger og arbeidsgiver. Metodikken omfatter også fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere, og for å følge opp arbeidsforhold over tid. Metodikken og systematikken i Supported Employment utgjør kjernen i inkluderingskompetanse. Emnet bygger på nasjonal og internasjonal forskning.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal studenten:

  • Ha inngående kunnskap om betydningen av rask jobbtilknytning, jobbmatch og tett oppfølging av arbeidsforhold
  • Ha bred kunnskap om de ulike retningene i place-train-maintain, og prinsipper og etiske verdier i Supported Employment
  • Ha bred kunnskap om femtrinnsprosessen som metodisk tilnærming for å strukturere et inkluderingsforløp
  • Ha bred kunnskap om hva som påvirker jobbsøkers opplevelse i en inkluderingsprosess og hvordan man sikrer god brukermedvirkning
  • Kunne etablere samarbeid med arbeidssøkers private og profesjonelle nettverk, herunder helse-, behandlingsapparat og sosialtjeneste
  • Kunne identifisere og analysere risikoer og muligheter i en arbeidsinkluderingsprosess
  • Kunne anvende hensiktsmessige strategier for å kontakte og følge opp arbeidsgivere
  • Kunne reflektere kritisk rundt strukturelle betingelser knyttet til utførelsen av Supported Employment, jobbspesialistrollen og etiske utfordringer knyttet til denne

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 digitale samlinger a totalt 5 dager med nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer. 

Eksamensform: En ukes individuell hjemmeeksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av DIKU, gjennom regjeringens kompetansepakke. Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet. 


Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

juliep
Administrativ kontaktperson