0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Arendal/ Flekkefjord/ Kristiansand/Åmli

Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere er en videreutdanning tilpasset sykepleiere som veileder studenter i bachelor i sykepleie i kliniske studier.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert enten i Arendal, Flekkefjord, Kristiansand og Åmli (avhengig av hvor du får opptak), og det er tre digitale samlinger mellom disse. Det er 20 plasser på hvert studiested.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori. Læringsutbyttene er i tråd med Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse og velferdstjenesten (Universitets- og høgskolerådet, 2018). 

Hva lærer du?

Innhold:

 • Veiledning
 • Kommunikasjon
 • Læring og læringsprosesser
 • Praktiske prinsipper og metoder i veiledning og praksisveiledning
 • Praktisk yrkesteori
 • Relevante lover og forskrifter

Du vil få:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning  
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i en faglig yrkespraksis i veiledning av studenter   
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv  
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser  
 • kunnskap om relevante lover og forskrifter for sykepleierutdanning, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering  

Du vil lære å:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt innenfor egen profesjon
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger  
 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier  
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering  
 • analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet  
 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og teknologi-støtte i veiledning
 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen  
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis  
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer  
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler 

Oppbygning

Det vil være fysisk oppstarts- og avslutningssamling og tre digitale samlinger.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Forelesninger
 • Digitale læringsressurser
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Selvstudium

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie.

Praktisk informasjon

Ingen studieavgift, kun utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 725,-.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltatt på obligatorisk undervisning og levert obligatoriske arbeidskrav, se nærmere informasjon på Canvas.

Eksamen

Individuell oppgave. Oppgaven gis i begynnelsen av studiet. Vurderingsuttrykket er gradert karakter.

Undervisningsdatoer

 • Fysisk oppstartsamling 29.08 i Kristiansand, 30.08 i Arendal, 31.08 i Flekkefjord og eventuelt 02.09 dersom det også blir Åmli.
 • Digital samling 19.09.
 • Digital samling 11.10.
 • Digital samling 02.11.
 • Fysisk avslutningssamling 14.11 i Kristiansand, 15.11 i Arendal, 18.11 i Flekkefjord og eventuelt 11.11 dersom det også blir Åmli.

Innlevering av eksamen 29.11

Forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

 

I søknadsweb finner du tilbudet under Etter- og videreutdanning.

Antall plasser

80

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like