0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
20
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Nettbasert/ute i distrikt

Distriktsvennlig videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene på Agder

I denne videreutdanningen på masternivå er det fokus på avansert sykepleie for å styrke breddekompetansen, samt å tilegne seg erfaring i å kartlegge pasientenes helsetilstand og vurdere situasjoner som oppleves vanskelige for pasienter og pårørende. Videreutdanningen vektlegger generiske ferdigheter som kreves for å møte pasienter med sammensatte medisinske og sykepleiefaglige problemstillinger, samt kompetanse som bidrar til å omsette forskningsbasert kunnskap til økt pasientsikkerhet, innovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene. 

Det vil være et digitalt oppstartsmøte i slutten av november. Undervisningen ute i kommunene starter opp i vårsemesteret 2022. Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger på Campus Grimstad, Campus Kristiansand, Froland, Kvinesdal, Lindesnes og Risør. Du velger undervisningssted når du søker opptak.

Målgruppe
Denne videreutdanningen er for deg som er utdannet sykepleier og er ansatt i en kommune på Agder.

Hva lærer du?

Etter fullført videreutdanning vil du blant annet:

 • ha avansert kunnskap om systematiske kliniske undersøkelsesmetoder og relevante, vurderingsverktøy for å identifisere og vurdere pasientens akutte og/eller langvarige helsebehov.
 • ha avanserte kunnskaper om sykepleietiltak og behandling som kreves for å bidra til å løse pasientens helseproblemer.
 • kunne gjennomføre systematiske og sykepleiefaglige relevante undersøkelser og vurderinger.
 • ha kunnskap om kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet
 • kunne ta ansvar for å identifisere, vurdere og iverksette sykepleie og behandling både i akutt fase og ved oppfølging av pasienter med langvarige sykdommer.
 • ha kunnskap om brukermedvirkning i utviklings - og forbedringsarbeid.
 • ha kunnskap om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser.
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere kunnskapsbasert praksis.
 • kunne innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid.
 • kunne bidra til koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer for å medvirke til helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet.
 • kunne bidra til at implementering av velferdsteknologi er faglig forsvarlig i samarbeid med pasient og pårørende i kommunehelsetjenesten.

 

Temaer i videreutdanningen er:

 • systematiske kliniske kartlegginger og undersøkelser
 • akutte vurderinger og vitale tegn
 • smerter og smertebehandling i kommunehelsetjenesten
 • involvering av pasienter, brukere, pårørende og sosialt nettverk på individ- og systemnivå
 • etikk i møte med praksis
 • tiltak og behandling som oppfølging etter kartlegging
 • relevant lovverk
 • velferdsteknologi
 • utviklings- og forbedringsarbeid
 • koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer
 • tjenesteinnovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene

Oppbygging

Videreutdanningen tilbys på deltid over to semester med et digital oppstartmøte i slutten av november 2021. Videreutdanningen er nettbasert med fire samlinger à to dager i distrikt eller på Campus Kristiansand og Campus Grimstad.

Videreutdanningen består av to emner:

  Ett studieår

 1. semester (vår 2022)
10 studiepoeng

Avansert klinisk vurdering av
pasienter i kommunehelsetjenesten

 2. semester (høst 2022)
10 studiepoeng

Oppfølging av pasienter med sammensatte
utfordringer i kommunehelsetjenesten og
kvalitetsutvikling av tjenestene

Det vil gjennomføres parallelle samlinger på Campus Grimstad, Campus Kristiansand, Froland, Kvinesdal, Lindesnes og Risør.

En del av samlingene skal være praktiske øvelser og Nursing Anne Simulator (Laerdal Medical) vil bli brukt ute i distrikt.  

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende nivå. Søkere må ha minimum ett års yrkeserfaring etter endt utdanning. Dette er en videreutdanning på oppdrag fra Statsforvalteren i Agder. Prioritering av studenter vil bli foretatt i samarbeid med oppdragsgiver. 

Søkere må dokumentere at de er ansatt i en kommune på Agder.

Praktisk informasjon

Pris
Ingen studieavgift. 

Arbeidsformer
Nettbaserte forelesninger, klasseromsundervisning, ferdighetstrening med simuleringsøvelser, selvstudium, gruppearbeid, reflekterende team, fremlegg av eget arbeid.

Vurderingsformer
Hjemmeeksamen over 3 timer og praktisk test i distrikt.

Med forbehold om finansiering.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfristen er 15. september 2022


Oppstart 15. november 2022.
I Søknadsweb finner du tilbudet under:
Oppdragskurs høst 2022

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like