0
Hopp til hovedinnhold

Likestilling, integrering og mangfold på UiA

Våre mål i handlingsplanen for likestilling inkludering og mangfold 2021-2024

1. Kjønnsbalanse blant ansatte

Mål:

 • Fakultetene, instituttene og alle administrative enheter har en balansert kjønnsfordeling (40/60).
 • Enheter med færre enn 20 prosent av enten kvinner eller menn, setter selv måltall for perioden.
 • Det er minst 40 prosent av både menn og kvinner blant professorer/dosenter ved UiA.
 • Forskergruppene skal tilstrebe kjønnsbalanse.

Status årsskiftet 2020/21:

 • Total kjønnsbalanse på UiA er på 47% menn og 53% kvinner.
 • Andelen kvinnelige professorårsverk økte for fjerde år på rad til 31,4%, og økte med 2,7% fra 2019. Det er fremdeles under målet på 35%:
 • Enheter med stor ubalanse har alle satt måltall for perioden.
 • Forskergruppene er stort sett i balanse, med få unntak.

Total kjønnsbalanse på UiA:

Graf som viser utviklingen i kjønnbalansen på UiA

Kjønnsfordeling på UiAs professorårsverk:

Graf som viser kjønnsfordelingen på UiAs professorårsverk

2. Lik lønn for likt arbeid

Mål:

UiA skal praktisere lik lønn for likt arbeid.

Status årsskiftet 2020/21:

 • Gjennomsnittslønn for kvinner i forhold til menn er på 92,7% ved UiA totalt sett (inkluderer drift), en forbedring på 0,2% fra 2019. 
 • Det er en relativ stabilitet fra 2019 til 2020 på tvers av stillingskategoriene.
 • Det er innen de administrative stillingene hvor gjennomsnittslønn for kvinner i forhold til menn er lavest (94,3%)
Graf som viser kvinners andel av menns lønn på UiA

3. Kjønnsbalanse i ledelsen

Mål: 

UiA har minst 40 prosent av både menn og kvinner i alle ledergrupper, inkludert fakultetsnivå.

Status årsskiftet 2020/21:

 • Det er balanse, innenfor målet på 40% av hvert kjønn, blant dekaner, instituttledere på institusjonsnivå, administrativ ledergruppe og for toppledelsen.
 • Det er balanse internt i ledergruppene på 4 av 7 fakultet. Alle har minst 40% av hvert kjønn.

Universitetsledelsen:

Kakediagram som viser kjønnsfordeling i universitetsledelsen

Universitetsdirektørens ledergruppe:

Kakediagram som viser kjønnsfordeling i universitetsdirektørens ledergruppe

4. Kjønnsbalanse blant studenter

Mål: 

Alle studieprogram har minst 30 prosent kvinnelige og mannlige studenter. Både kvinner og menn er representert i styrer, råd og utvalg.

Status årsskiftet 2020/21:

Det er fremdeles store variasjoner mellom studieprogrammene når det kommer til kjønnsfordeling.

I 2020 viser student-tallene at 68 studieprogram har under 25% gutter. 22 studieprogram har under 25% jenter, som er under målet på 30%.

Studenter og kjønnsbalanse:

Grafer som viser kjønnsbalanse blant studentene på ulike fakulteter

5. Mangfold blant ansatte

Mål

UiA skal være en åpen, mangfoldig arbeidsplass der ansatte med ulik opprinnelse, bakgrunn eller funksjonsevne har en opplevelse av at de hører til, er en betydningsfull person i felleskapet og har mulighet til medvirkning på arbeidsplassen.

Status årsskiftet 2020/21:

 • Innen kulturelt, språklig og etnisk mangfold er flere tiltak iverksatt. Tydelig fokus på internasjonale ansatte og studenter fra ledelsen på UiA. Global Lounge åpnet i mars 2020 ved Campus Grimstad.
 • Ny handlingsplan for digital og fysisk universell utforming og tilrettelegging er utarbeidet.
 • «Ekstra tiltak i 2020 grunnet Covid-19 situasjonen. Eksempelvis “Socializing with Colleagues”.
 • Buddy/Fadder for nyansatte i 6 første måneder.
 • Webside på engelsk: «Working at UiA»

6. Mangfold blant studenter

Mål

Studenter ved UiA, uavhengig av opprinnelse, bakgrunn og funksjonsevne, har gode og like faglige utviklingsmuligheter i studiene sine. Det er kultur for systematisk og godt mottak av nye studenter ved UiA.

Status årsskiftet 2020/21:

 • UiA Tilrettelegging er samlokalisert og samarbeidende med andre aktører på støttetjenester for studenter i eget Ressurssenter. Det er særlig fokus på psykososiale tjenester. «Studier med støtte» hadde 54 studenter i tiltaket til enhver tid i 2020. I tillegg har de også kontakt/bistand med ca 100 andre studenter. Totalt ca. 2600 samtaler i 2020. UiA hadde 32 studentmentorer ansatt i 2020.
 • Flere studenter med hørselsnedsettelse har ikke fullt ut likeverdig studietilbud. Mye må fortsatt gjøres. Vi er i tett samarbeid med NAV og aktuelle enheter ved UiA, men nye utfordringer dukker opp hvert semester.
 • UiA sin likestillingskonferanse tar opp «Hver dag rasisme» som tema i 2021.

7. Inkluderende LHBTIQ-fellesskap

Mål: 

UiA skal være et åpent og mangfoldig universitet, der studenter og ansatte med ulik seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kjenner seg velkomne. Åpenhet, kunnskap og inkludering av LHBTIQ-personer
kjennetegner UiA.

Status årsskiftet 2020/21:

Det er iverksatt egne etiske retningslinjene for veiledning ved UiA. De er tilgjengeliggjort for både veiledere og studenter ved UiA. Det er god informasjon lett tilgjengelig om diskrimineringslovverket.

8. Nulltoleranse for mobbing og trakassering

Mål:

 • Alle ansatte og ledere ved UiA er bevisste på effekten av sin makt og hvilket ansvar som ligger i denne. 
 • Alle ansatte utviser seksuell folkeskikk og kjenner til UiAs nulltoleranse for mobbing og trakassering. 
 • Alle ansatte varsler dersom de blir gjort oppmerksom på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Status årsskiftet 2020/21:

 • Det er iverksatt egne etiske retningslinjene for veiledning ved UiA, hvor vår nulltoleranse er tydeliggjort. De er tilgjengeliggjort for både veiledere og studenter ved UiA.
 • Det informeres om vår nulltoleranse i vårt nyansatt-kurs og i et nytt e-læringskurs for nyansatte som er lansert i 2021. «Si-ifra» ligger lett tilgjengelig på nettsidene til UiA. I HMS-rapporten for 2020 melder enhetene at alle har informert om Si-ifra og varslingsrutiner til sine ansatte, og 38% har gjennomført lokal opplæring.

9. Seksuell folkeskikk

Mål: 

Studenter og ansatte skal utvise seksuell folkeskikk og vite at UiA har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering.

Status årsskiftet 2020/21:

 • Det ble gjennomført en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering ved 27 høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i 2019. I den oppgav 89 personer ved UiA at de er utsatt for mobbing/ trakassering og 24 personer rapporterer på seksuell trakassering. I 2020 er det meldt inn fra instituttene og studentadministrasjonen om totalt 2 saker på seksuell trakassering og 18 på mobbing og trakassering, hvor alle er behandlet etter interne rutiner. 
 • Det er iverksatt egne etiske retningslinjene for veiledning ved UiA. De er tilgjengeliggjort for både veiledere og studenter ved UiA og løfter tydelig frem vår null-toleranse.

10. Velkjente varslingsmuligheter

Mål: 

Alle ansatte og studenter kjenner til sine varslingsmuligheter ved UiA og hvor de kan finne informasjon om sine rettigheter og plikter.

Status årsskiftet 2020/21:

 • «Si-ifra» er høyt løftet på UiA sine nettsider, hvor varslingsmuligheter og rettigheter og plikter er beskrevet.
 • Alle ansatte er informert om «Si-ifra» og varslingsrutiner. 38% av enhetene har gjennomført opplæring i 2020.
Si ifra, logo

Kontakt oss

hanskl
Leder for Likestillings- og inkluderingsutvalget
HR Excellence in research logo

 

 

UiA er «Charter and Code-sertifisert».

Det betyr at institusjonen tilfredsstiller kriteriene for å bruke EU-kommisjonens HR Excellence in Research-logo. Sertifiseringen forplikter UiA til å legge til rette og fremme internasjonal mobilitet til og fra UiA, samt å sette arbeidet for økt kjønnsbalanse, inkludering og mangfold på agendaen.

Har du innspill til forbedringer på nettsiden? Send e-post til Likestillingsrådgiver Kristian Solaas.

Aktuelt