0
Hopp til hovedinnhold

Strategiplan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2021–2024

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har mennesket og menneskelige aktiviteter i sentrum for sin virksomhet. Det finnes ikke noe mer mangesidig og komplekst enn mennesket, og det utfordrer oss til allsidighet, tverrfaglighet og metodemangfold. Fakultetets utdanning og forskning forankres i natur-, human- og samfunnsvitenskap. Det er et vitenskapsfelt som forutsetter en åpenhet mot - og interesse for nye perspektiver og samarbeidspartnere på tvers av fag og landegrenser. Slik sett samsvarer fakultetets virksomhet med universitetets visjon om «Samskaping for fremtidens kunnskap», og erfaring som tilsier at både kunnskap og kompetanse blir mest treffende og relevant når den utvikles sammen med andre. 

De siste 10 årene har Fakultet for helse- og idrettsvitenskap hatt en imponerende økning både i antall forskningspublikasjoner, antall studieprogrammer, antall studenter og antall ansatte med førstestillings- og professor- og dosentkompetanse. Fakultetet fremstår i dag som et fullverdig og attraktivt fakultet med utdanningstilbud på alle nivåer, og med forskningssentre og forskningsgrupper som dekker sentrale
forskningsområder. Dette har vært en ønsket og villet utvikling. Samtidig er fakultetet forpliktet av internasjonale konvensjoner og de målene som er satt nasjonalt for fakultetets utdannings- og forskningsområder, og skal bidra til at universitetet oppfyller sitt samfunnsoppdrag og når de målene som ble vedtatt av universitetsstyret våren 2020. 

Fakultetets strategiplan bygger på universitetets overordnede strategi og de satsingsområdene som fremkommer her. Universitetets plan for forsknings- og utviklingsarbeid legger også viktige føringer. Fakultetet vil følge opp universitetets strategi for å støtte opp under FNs bærekraftsmåI og stimulere til et åpent og samskapende studie- og arbeidsmiljø. Fakultetet viderefører satsingen på utvikling av menneskene på fakultetet og byggingen av en akademisk kultur der dannelse, engasjement, fellesskap og kritisk tenkning står sentralt. Dette vitner om en ambisjon om å være underveis og i bevegelse. Fakultetet har store ambisjoner for våre etablerte studier og om utvikling av nye studieprogram. Videre har fakultetet store ambisjoner om økning i omfang og kvalitet i forskningsaktivitet i tett samarbeid med regionen. Med en slik bakgrunn har fakultetet utviklet fire satsingsområder med tilhørende tiltak for perioden 2021 – 2024. 

Tverrfaglige satsingsområder - et fakultet i bevegelse

Universitetsstyret har vedtatt seks tverrfaglige satsningsområder, og utfordret fakultetene til å synliggjøre hvordan de kan bidra til å styrke denne satsningen. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har derfor  skilt ut de tverrfaglige satsingsområdene i strategiplanen, og synliggjort hvordan satsningsområdet er relevant for fakultetet, og hvordan fakultetet planlegger å bidra i denne strategiperioden.

Teknologi og samfunnsendringer

Dette satsningsområdet har lenge hatt stor betydning for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og da særlig gjennom forholdet mellom helse og teknologi. Det har relevans for utdanningsprogram på alle nivå og på alle institutter, og er integrert i svært mange av fakultetets forskningsgrupper. Helse og teknologi er også det vitenskapelige omdreiningspunktet for Senter for e-helse. Dette senteret er som kjent forankret i fem fakulteter på universitetet, og vitner i seg selv om satsningsområdets tverrfaglige potensiale. 

Fakultetet kan i første rekke bidra med kritisk refleksjon over og gir retning til teknologiens anvendelsesområder i samfunnet. Det handler om identifisering av muligheter, behov og utfordringer, samt utprøving og evaluering av teknologiske løsninger innen fakultetets ulike fagområder. Fakultetet kan også bidra med velfungerende samarbeid med brukerorganisasjoner, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner og næringsliv. 

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er på helt grunnleggende måter innvevd i menneskets helse og livsvilkår, og har stor relevans for både utdanningsprogram og forskningsfelt på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Fakultetet kan bidra med kunnskapsbasert oppmerksomhet i forhold til mangfold. Demokratisk deltakelse styrkes gjennom at ulike grupper får utdanning og blir inkludert i forskningsarbeid. Fakultetet har fokus på medforskere og brukerinvolvering i forskningen og i utviklingen av studiene. Demokrati og medborgerskap er vesentlig både for de helsefaglige utdanningene og lærerutdanningene og forskningen som er knyttet til disse områdene. Fakultetet kan med andre ord bidra til å styrke universitetets oppmerksomhet mot og forskning om ivaretakelsen av grunnleggende
menneskerettigheter.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet har relevans for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i den forstand at det har stor betydning for folks helse og livskvalitet. Kunnskapen om dette har stor betydning for fremtidens lærere og helsearbeidere. Det understøtter ambisjonene om å inkludere FNs bærekraftsmål som den fjerde dimensjonen i kunnskapsbasert praksis innen helsefag. Fakultet kan i første rekke bidra til dette satsningsområdet gjennom kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til en grønnere hverdag. Eksempelvis gjennom kunnskap om et bærekraftig kosthold, vår forskning om aktiv transport og en hverdag preget av mer fysisk aktivitet. Det handler om vår utdanning og forskning knyttet til oppvekstsvilkår, bevisstgjøring om viktige faktorer med betydning for helse og levekår, samt en bevisst holdning til bruk av teknologi for å styrke desentraliserte tilbud innen utdanning og helse.

Helse og levekår

Dette tverrfaglige satsningsområdet vurderes relevant av alle forskningsgrupper på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og har flest berøringspunkter med fakultetets ulike utdanningsprogram. Det aktualiserer forsknings- og utviklingsarbeid relatert til fysiske-, psykiske- og sosiale aspekter ved helse i et livsløpsperspektiv. Fakultetet kan bidra med å lede et arbeid med å løfte frem helse og levekår som et tverrfaglig og tverrfakultært satsningsområde på universitetet i tett samarbeid med sentrale regionale aktører.

Læring og dannelse

Læring og dannelse er sentrale begreper i høyere utdanning, og har stor relevans for Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Det berører helt sentrale elementer i universitetets samfunnsoppdrag, og
inngår som sentrale deler i alle våre utdanningsprogram. Det er også sentrale begreper for flere av forskningsgruppene på fakultetet, og vi har forskere som arbeider aktivt med dannelsens betydning for profesjonsfagene. Fakultetet har særlig kompetanse og kan bidra med kunnskap om læring og dannelse i praktiske fag. Fakultetet er særlig opptatt av å bidra når det gjelder studentaktive læringsformer, livslang læring og forskning på læring og læringsprosesser i høyere utdanning. Fakultetet ønsker å støtte at dannelsen inngår som en del av den akademiske kultur.

Kunst i samfunn

Dette tverrfaglige satsningsområde er minst utforsket på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og per i dag har vi få medarbeidere som definerer dette som en sentral del av sin utdannings- og forskningsaktivitet. Det har likevel relevans for fakultetets utdanningsprogram både forstått som del av det pedagogiske opplegget, men også som del av et faglig innhold særlig innen helsefagene.
Det er mulig å argumentere for at det har et uforløst potensial på fakultetet. 

Fakultetet bidrar i dag i flere samarbeid som handler om kunst, kultur og helse på Agder. Vi kan bidra med å innlemme kunst som en del av det pedagogiske arbeidet på fakultetet, som del av forskningsarbeidet og bidra til å aktualisere kunst innenfor helsefag. Fakultetet ønsker å ta del i diskusjonen om kunstens betydning for mennesket.