0
Hopp til hovedinnhold

Vedtok plan for internasjonalisering

Universitetsstyret behandlet blant annet studieportefølje, revidert budsjett og tilskudd til høstens lønnsforhandlingspott i junimøtet.

Universitetsstyret møtte Wisenet

Universitetsstyrets juni-samling startet med et styreseminar. Styret gikk her gjennom saksgrunnlaget for kommende styresak om ledelsesmodell ved universitetet. Det UH-loven sier om saken og høringsuttalelsene fra UiAs fakulteter, avdelinger og tillitsorganisasjonene ble gjennomgått.

Vedtakene om hvordan UiA skal ledes fra 1. august 2023 skal diskuteres og fattes i septembermøtet. Det er tre hovedspørsmål som skal svares på:

 1. Valgt eller tilsatt rektor
 2. Ved rektorvalg, skal kandidater stille individuelt eller som lag sammen med for eksempel en prorektor
 3. Hvordan skal ledelsesorganiseringen på fakultetsnivået være

Universitetsstyret samlet til seminar tirsdag 14. juni.

På seminaret møtte også styret forskerne Hanne og Tor Stensola for en oppdatering av hvordan arbeidet med oppbyggingen av nevrovitenskap som fagfelt ved UiA går. Styret gjennomførte i tillegg sin egenevaluering og ble oppdatert om status for arbeidet med læring hele livet-prosjektet ved UiA.

Legger ekstra penger til lønnsforhandlingene

Universitetsdirektøren fremmet et forslag til styret om å legge til to millioner UiA-kroner i høstens lønnsforhandlinger. Dette ble vedtatt.

Disse midlene blir derfor del av potten som skal fordeles mellom de ansatte når de lokale forhandlingene begynner.

Har gjennomgått studieporteføljen

UiAs kvalitetssystem for utdanning innebærer at det hver styreperiode (hvert fjerde år) skal gjøres en gjennomgang av universitetets studieportefølje. Hensikten med gjennomgangen er å gjøre en overordnet vurdering av i hvilken grad universitetet gjennom sine studieprogram bidrar til å løse samfunnsutfordringene.

Fakultetene har nå rapportert til styret om hvordan de opplever situasjonen for sine studieprogrammer og lagt frem sine planer. Disse kan leses om i saksdokumentene.

På bakgrunn av gjennomgangen vedtok universitetsstyret:

 • At det skal arbeides med å presisere kriterier for etableringer og nedlegging av studier som blant annet kan fungere som et diskusjonsgrunnlag når man vurdere endringer i studieprogramporteføljen ved UiA
 • Det skal arbeides med hvordan kvalitetssystemet for utdanning kan identifiserer studier med utfordringer og etablere kriterier for videre oppfølging
 • Det skal etableres prinsipper for fordeling av studiepoeng i forbindelse med nedleggelse av studier
 • Ordningene med bærebjelkestudier og signaturstudier avskaffes
 • Universitetsledelsen skal følge opp fakulteter med særlige utfordringer med rekruttering og kapasitet
 • Det skal vurderes hvorvidt studieporteføljegjennomgangen skal gjennomføres i denne formen hver styreperiode, eller på en alternativ måte

Flere av punktene over vil komme tilbake til universitetsstyret i andre saker.

Et punkt i forslaget om å bruke årlige kvalitetsrapporter til å følge opp hvordan det jobbes med å følge opp UiAs strategi i hvert enkelt studieprogram ble tatt ut.

Vedtok mål og tiltak for internasjonalisering

UiAs strategi har overordnede mål for hvor internasjonalt orientert universitetet skal være, og UiA skal også følge opp stortingsmeldingen En verden av muligheter. Målene er nå konkretisert i en handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2022-2026, og med tiltak for hvordan målene skal nås.

Planen inneholder mål og tiltak for hvordan UiA skal arbeide med internasjonale nettverk, internasjonale perspektiver, studentmobilitet og arbeids- og læringsmiljø.

Handlingsplanen ble vedtatt som foreslått med noen mindre endringer, og kan leses blant saksdokumentene.

Gjorde opp status for 2022 så langt

Universitetsstyret behandlet virksomhetsrapporten for første halvår 2022, inkludert revidert budsjett for året.

Fra revidert budsjett, som ble vedtatt som det var foreslått, kan følgende tildelinger nevnes:

 • Midler knyttet til rekrutteringsstillinger fordeles på fakultetene – 1,89 mill. kr.
 • Bedre presentasjon av ansatte på uia.no – 0,25 mill. kr.
 • Sommerkurs på Metochi 2022 – 0,34 mill. kr
 • Dekning til økte kostnader til Open access-publiseringer – 0,75 mill. kr.
 • Lisens til «teamstelefoni» og sikkerhetsløsninger i Microsoft – 0,6 mill. kr.
 • Digitalisering av papirarkiv – 0,7 mill. kr.
 • Oppgradering av TV-studio i Grimstad – 0,3 mill. kr.
 • Økt lisens til Service Now – 0,7 mill. kr.
 • Utstyr Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har investert i til visningsarena i I4Helse-bygget – 0,6 mill. kr.
 • Utstyr til simuleringslab på klinikklaboratoriene ved begge campus – 1,4 mill. kr.
 • Avsetning til fellesløft-prosjekt ved Fakultet for humaniora og pedagogikk – 6,1 mill. kr.
 • Avsetning til investeringsfond for fleksible undervisningslokaler – 7 mill. kr.
 • Økte strømkostnader – 8,0 mill. kr.
 • Studentkulturhus i Kristiansand – 10,0 mill. kr.

Tilrettelegging og ny master-sjanse

Universitetsstyret tok stilling til to spørsmål knyttet til Forskrift om studier og eksamen ved UiA.

For det første åpnes det for at studenter i særlige tilfeller kan få anledning til å levere ny masteroppgave én gang. Det er fakultetsstyrene som får fullmakten til å vurdere disse sakene.

For det andre ble det klargjort hvem som skal behandle søknader om tilrettelegging knyttet til undervisning. Universitetsstyret landet kort fortalt på at UiAs tilretteleggingskontor skal fatte vedtak om tilrettelegging knyttet til fysiske forhold på lærestedet, mens fakultetene fatter vedtak som handler om selve undervisningen.

Endringene trer i kraft fra kommende studieår 2022-23.

Dialog med Wisenet

Onsdagens styremøte startet med et dialogmøte med det prioriterte forskningssenteret Wisenet. Wisenet forsker innen IKT blant annet på smarte sensorer og nettverk.

Senterets leder professor Baltasar Beferull-Lozano presenterte for styret hvordan de jobber med ekstern finansering, utvikling av forskertalenter og planer om søknader om status som SFI/SFF.

Andre utvalgte saker fra universitetsstyremøtet 15. juni 2022

Alle saksdokumentene