0
Hopp til hovedinnhold

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg

Førstelektor

 
Kontor:
HU019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Katja H-W Skjølberg er ansatt som førstelektor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun er medlem av Forskningsgruppene Europeisk integrasjon og transnasjonal styring https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/europeisk-integrasjon-og-transnasjonal-styring og Samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning https://www.uia.no/content/search?q=forskningsgrupppen%20utdanningsforskning.. Hun er også en del av Jean Monnet Centre of Excellence, Erasmus plus ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA. 

Skjølberg har tidligere forsket på familievold, etniske konflikter, separatisme og terrorisme i demokratiske stater, og har i den sammenheng deltatt i forskningsprosjekter ved Politihøgskolen, Forsvarets Forskningsinstitutt, NUPI, og Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO).

I nyere tid har Skjølberg, sammen med Irene Trysnes, ledet og gjennomført pilotprosjektet Klasseromsforskning – studenter i forskningsprosjekt, ved UiA 2017-18. Prosjektet har resultert i en fagfellevurdert artikkel om leksepraksis i samfunnsfag (Trysnes, Irene og Skjølberg, Katja H-W. 2020. «Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag». Nordidactica 4.), samt flere bachelor og masteroppgaver på lektorstudiet. Skjølberg er prosjektleder for forskningsprosjektet «The battle of ideas» - skolen som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Prosjektet retter seg overordnet mot å evaluere effekten av ulike virkemidler rettet mot barn og unge i kampen mot radikalisering og ekstremisme. Som del av prosjektet er det  gjennomført undersøkelser av lærere og elevers erfaringer og opplevde læringsutbytte knyttet til den årlige Holocaustmarkeringen ved Stiftelsen Arkivet fred og menneskerettighetssenter. Prosjektet har så langt resultert i to fagfellevurderte publikasjoner - en artikkel om elevers holdninger til religiøse symboler (Trysnes og Smeland, 2019), samt et bokkapittel av Trysnes og Skjølberg. 2021. «Læreres erfaringer med og håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet», i Goldschmidt-Gjerløw, Jore og Eriksen (red.). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive temaer i skolen (kommer på Universitetsforlaget våren 2021). Som faglærer i lærerutdanningene ved UiA har Skjølberg interesse for å utvikle og gjennomføre fagdidaktisk forskning som er relevant både for lærerutdanningen og for praksisfeltet. For perioden 2021-24 er Skjølberg prosjektleder for forskningsprosjektet Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt - et større datainnsamlingsprosjekt om ulike sider ved samfunnsfagundervisningen på ungdomstrinn og i videregående skole. Prosjektet er tildelt forskningsmidler fra Avdeling for lærerutdanning for 2021.

Undervisning

Faglærer samfunnsfagdidaktikk på PPU og i lektorutdanningen i samfunnskunnskap (SV-144, SV-145, SV-146, SV-412, SV-414, SV-415). 

Faglærer og veileder Bachelorprogram i statsvitenskap, primært innenfor internasjonal politikk (ST-102).

Veiledning bachelor- og masteroppgaver, primært på lektorstudiet i samfunnskunnskap.

Diverse gjesteforelesninger om følgende tema: internasjonal politikk, terrorisme, folkeretten og krigen i Syria, samt samfunnsfagdidaktikk, muligheter og utfordringer i den flerkulturelle skolen, kritisk dannelse, forebygging av radikalisering etc. 

Faglige interesser

Globalisering og internasjonal politikk; konflikt og fredsproblematikk; radikalisering, terrorisme og voldelig ekstremisme; samfunnsvitenskapelig metode; variert undervisning og aktiv læring; fagdidaktikk i samfunnsfag; samfunnsfag, demokrati og dannelse; skolen og samfunnsfaget som arena for forebygging av radikalisering. 

Prosjekter

Kommende publikasjoner:

 • Trysnes og Skjølberg. 2021. «Læreres erfaringer med og håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet», i Goldschmidt-Gjerløw, Jore og Eriksen (red.). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive temaer i skolen, kommer på Universitetsforlaget 2021.  
 • Trysnes og Skjølberg. 2021. «Mellom skjønn og kriterier? Sensorers refleksjoner omkring vurdering av bacheloroppgaver», i Stuvøy, Tøndel og Tjora (red.), En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt, kommer på Cappelen Damm Akademisk 2021.
 • Trysnes og Skjølberg, «Forskningsmetode som allmenndanning. Metodeundervisningens hva, hvorfor og hvordan», i Børhaug m.fl (red.), Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, kommer på Fagbokforlaget 2022.

Pågående forskningsprosjekter:

 • Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt, 2020-24, ved Katja H-W Skjølberg, Irene Trysnes og Sivert Skålvoll Urstad
 • «The battle of ideas» - skolen som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 2017-
  ved Katja H-W Skjølberg, Irene Trysnes 
 • Learning by doing – en analyse av bruk av rollespill i undervisningen, Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes (UiA)

Utvalgte publikasjoner

·         Trysnes, Irene og Skjølberg Katja H-W. 2020. «Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag». Nordidactica 4, Desember 2020.

·         Lia, Brynjar & Katja H-W Skjølberg, 2005. ‘Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature’, FFI Research Report-2004/04307. Kjeller: Forsvarets Forskningsinstitutt.

·         Lia, Brynjar & Katja H-W Skjølberg, 2004. ‘Warum es zu Terrorismus kommt – Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus’, Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 1/2004: 121-163.

·         Skjølberg, Katja H-W, 2001. ’Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme 1950–95’, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 17(3): 323–345.

·         Lia, Brynjar & Katja H-W Skjølberg, 2000. ‘Why Terrorism Occurs - A Survey of Theories and Hypotheses on the Causes of Terrorism’. FFI rapport. 02769. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.

Allmenn formidling

Trondal, Jarle og Katja H-W Skjølberg, 2015, ‘Defekt krisehåndtering?’, Fedrelandsvennen 2.nov 2015 https://www.fvn.no/mening/i/E25KK/defekt-krisehaandtering.

Katja H-W Skjølberg, 2017, ‘It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine?)’, Fedrelandsvennen 30.jan 2017 https://www.fvn.no/mening/i/dWkxw/its-the-end-of-the-world-as-we-know-it-and-i-feel-fine.

Katja H-W Skjølberg, 2019, ‘Hva slags verden er det vi lever i?’, Fedrelandsvennen 13. febr. 2019 https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/BJQbdG/hva-slags-verden-er-det-vi-lever-i.

Folkerettens moralske dilemma - digital forelesning i tre deler i forbindelse med Eilert Sundt elevdagen 2020 https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/eilert-sundt-prisen/elevdagen/fagstoff-til-elevdagen 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (4). s 36 - 59.
 • Skjølberg, Katja; Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?. 6 (1). s 121 - 163.
 • Skjølberg, Katja (2001). Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme 1950-95 Ethnic Pluralism, Legitimacy and Conflict: West-European Separatism 1950-95. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 17 (3). s 322 - 345.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Det internasjonale samfunnet og krigen i Syria - Folkerettens moralske dilemma.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Om krigen i Syria - hva, hvem, hvor, hvorfor, hvordan?.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Folkeretten og menneskerettighetenes stilling i internasjonal politikk.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel; Trysnes, Irene (2020). Læreres erfaringer med og håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2019). Leksepraksis i samfunnsfag.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2019). Ståa i samfunnsfag. Leksepraksis i samfunnsfag..
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2018). Klasseromsforskning - samfunnsfag i praksis.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2017). «Kvalitetsmeldingen – Current Status and Ongoing Challenges in Norway».
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2017). «Mangfold som en ledelsesutfordring».

Sist endret: 10.12.2020 13:12