0
Hopp til hovedinnhold

Workshop med fokus på teknologi som varsler om fall

Fallulykker er et stort problem blant eldre og kan medføre store personlige og økonomiske konsekvenser. 

Foto fra workshopen
Foto: Inger Holen, i4Helse

Onsdag 3. november ble det avholdt en workshop om fallteknologi i i4helse-bygget i regi Senter for e-helse, i4helse, Senter for Omsorgsforskning vest/Høgskulen på Vestlandet og Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen. Workshopen er en del av et prosjekt som er finansiert med såkornsmidler fra Universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet (UH nett Vest).

Workshopen ble ledet av Nathalie Puaschitz, postdoktor ved SEFAS/Senter for omsorgsforskning vest

Foto fra workshopen

Workshopen ble strømmet direkte til de aktørene som ikke hadde anledning til å delta fysisk. (Foto: Elisabeth Giil)

Utgangspunktet for prosjektet var at man skulle teste ut kommunikasjonsteknologi for hjemmeboende eldre med kognitiv svikt. Prosjektet har imidlertid vært utsatt (blant annet på grunn av korona). Basert på nåværende forskningsresultater, blant annet fra en større studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens som ledes av SEFAS (LIVE@home.path), viser det seg at den opprinnelig tanken om å få testet ny kommunikasjonsteknologi hos hjemmeboende eldre med kognitiv svikt er lite aktuell. Studien har vist at denne aldersgruppen nesten ikke bruker denne type teknologi, selv ikke under korona-pandemien, da teknologisk kunnskapsnivå er for dårlig, og evnen til å tilegne seg ny kunnskap er svært begrenset. Samtidig viser studien at fallulykker er et stort problem blant eldre og at det mangler gode teknologiløsninger for å møte behovene i kommunene.

Hensikten med workshopen var derfor å invitere aktuelle leverandører til UiA/4helse og utfordre dem til å jobbe med å forbedre eksisterende eller utvikle nye teknologiløsninger som i større grad enn i dag kan forebygge og detektere fall enn de løsningene man ser i dag. I workshopen ønsket vi derfor å koble de som har praktisk erfaring med fallproblematikk (brukere, ansatte i hjemmetjenester, ansatte i kommuner som har ansvar for tilpasning av velferdsteknologi, NAV og ansatte ved responssentre) med leverandører og forskere. 

Etter innlegg fra de ulike aktørene fikk de tid til å diskutere behovene for og krav til fremtidig fallteknologi og hvordan man kan utvikle egnet teknologi til bruk av hjemmeboende personer. Det ble også diskutert prosjektmuligheter for samarbeid mellom klinikk, industri og forskere.  Workshopen ble avsluttet med omvisning i i4helse-bygget.