0
Hopp til hovedinnhold
  • Profesjonsutdanninger i endring
  • Kvaliteter og utfordringer i profesjonelt arbeid
  • Yrkesidentitet, selvoppfatning og yrkesetikk i møtet med mottakeren av tjenesten og med statlige og politiske retningslinjer.
  • Rådgiving og veiledning

Program

I den senere tid har det pågått en moderniseringsprosess i offentlig sektor som berører ulike yrkesgrupper sin utdanning og hverdagserfaringer. Utdanning av barnehagelærere, lærere, sosionomer, sykepleiere påvirkes av utviklingstrekk som globalisering, mobilitet, fleksibilitet, regionalisering, IKT og ulike former for nettverksetablering hvor brukermedvirkning er sentralt. Endringene utfordrer profesjonenes arbeid, deres selvoppfatninger og ansvarsområder. Forskergruppen ønsker å bidra med kunnskaper og analyser av endringer som skjer som kan ha konsekvenser for enkelt profesjoner, men også mellom profesjonen, slik at dette kan komme utdanning og yrkesutøverne til gode. 

Prosjekter og søknader

 

 

PhD-prosjekt står i kursiv

 

Prosjekt 

Innhold 

Samarbeidspartnere 

Kontaktperson i forskningsgruppe

A leading team in times of change

Prosjektets formål er å undersøke hvordan lærere i ulike team erfarer samarbeid, opplevd støtte og muligheter til å påvirke prosesser når de arbeider med å implementere ny læreplan (LK20).

 

Universitetet i Sørøst-Norge

Esther T. Canrinus

Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet? Utvikling av kompetanser i et trepart samarbeid.

Prosjektets mål er to-delt: 1) Å utvikle kunnskaper om praktiske utfordringer som lærere står overfor i klasserommet når det gjelder hat-prat, fordommer etc. samt å utvikle undervisningsmåter som ivaretar verdier som mangfold og inkludering. 2) Å etablere et laboratorium for kunnskapsutvikling i et jevnbyrdig trepart samarbeid.

ARKIVET – freds og menneskerettssenter

 

En lærerutdanningsskole

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminioriteter (HL-senteret)

Aslaug Kristiansen

Kristin Endresen-Maharaj

Åse Haraldstad

Georg Kristoffer Berg Fjalsett, Arkivet

Praksislæreres rolle som lærerutdannere.

 

Hva vektlegger praksislærere i lærererstudentenes praksisstudie?

 

En undersøkelse basert på 104 refleksjonsnotater fra deltagere på et skolebasert emne i veiledningspedagogikk. Deltagerne svarer på spørsmålet; Hva vil det si for deg å være lærerutdanner.

 

Line Mastad

Irina Ivashenko Amdal

Teachers encountering 9A

Prosjektet belyser individuelle forskjeller i læreres opplevelse av og tilnærming til opplæringslovens kapittel 9 A (elevenes rett til et godt psykososialt miljø). Viktige moment er self-efficacy, job satisfaction, etisk orientering og responsibility.

 

 

Annette Denfeld

Democratic practices in school, childrens democratic agency in moments of disturbance.

Hva er egentlig uro og forstyrrelser i skolen? Hvordan forhandles dette og i hvilken grad virker det inn på barn som demokratiske subjekt? Prosjektets formål er å utvikle kunnskap om barns demokratiske handlingsrom i skolen, samt forstyrre og utvide tilgjengelig forståelser av sammenhengen mellom uro, forstyrrelser og demokrati/medborgerskap i opplæringen.

 

 

Lene Cherize Haugland Sirevåg

Adolescents’ bystander intentions in situations of verbal abuse among peers in the school environment

 

This project examines the predictability of adolescents' various intentions to intervene in a hypothetical situation of verbal abuse among peers. It applies among others the Theory of Planned Behaviour (Ajzen) and Social Cognitive Theory (Bandura) in a rather young research field and context.

 

 

Mareike Brehmer

Platsens betydelse för att främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Hur förhåller sig lärare och annan skolpersonal till den livsrytm och de värden som finns i glesbygd och också de framtidsutsikter som presenteras för den uppväxande generationen?

 

Maria Brännvall

Internalization@Home

Internasjonalisering av lærerutdanningene uten å reise til utveksling. I dette prosjektet undersøker vi bruken av digitale verktøy for samhandling mellom lærerstudenter i forskjellige land. https://international.uia.no/

 

 

Irina Ivashenko Amdal

Medvirkning i lærerutdanning

I dette prosjektet undersøker vi hvordan lærerstudenter forstår medvirkning samt hvorvidt deres forståelse er i sammenheng med deres opplevelse av å være med på å utforme undervisning i lærerutdanningen.

 

 

Irina Ivashenko Amdal

Kristin Endresen-Maharaj

Praksislærer som lærerutdanner

«Jeg er en lærerutdanner!». En studie av praksislæreres forståelse av rollen som lærerutdanner. Denne kvalitative undersøkelsen er basert på analysen av 110 refleksjonsnotater fra lærerutdannere i praksisfeltet. Deltagerne ble bedt om å reflektere over sin lærerutdannerrolle.

 

Irina Ivashenko Amdal

Line Mastad

Nettverk

Relevante ph.d.-studieprogrammer