0
Hopp til hovedinnhold
  • Etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester
  • Tildeling av helse- og omsorgstjenester
  • Prising av helse- og sosialtjenester
  • Etisk grunnlag for prioriteringer
  • Kommunenes prioriteringer i omsorgssektoren
  • Forsikring gjennom offentlige helse- og sosialtjenester
  • Funksjonsdyktighet og rehabilitering
  • Boformer for eldre og funksjonshemmede

Om gruppen

Medlemmene i forskningsgruppen for helseøkonomi forsker på et vidt spekter av temaer. Vi legger stor vekt på at forskningen bygger på et solid teoretisk-økonomisk fundament, men det meste av vår forskning har en empirisk innretning.

Vi anvender både økonometriske metoder og eksperimenter, og benytter både egeninnsamlede datasett og store nasjonale databaser. Forskningsgruppens medlemmer har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskernettverk, og har også god kontakt med administrasjon og tjenesteutøvere i den norske helse- og omsorgssektoren.

Det et mål at vår forskning skal være relevant for praktikere, men at den samtidig holder et kvalitetsnivå som gjør at vi kan bidra til den internasjonale litteraturen på feltet. Vi sikrer dette ved å presentere våre resultater på toneangivende internasjonale konferanser og publisere arbeidene i anerkjente internasjonale fagtidsskrifter.

Om medlemmene

Professor Jochen Jungeilges har mastergrad i økonomi fra Universität Bielefeld, mastergrad i statistikk fra Lousiana State University, doktorgrad i økonomi fra Universität Bielefeld (1990), samt habitilasjon fra Universität Osnabrück (1998). Han har vært ansatt som professor ved UiA siden 2000. Han har også arbeidet ved Universität Osnabrück, forskningsavdelingen i Norges Bank og Universität Bielefeld. Hans forskning omfatter grunnleggende teoretisk-økonometriske arbeider, konsumentatferd, samt empirisk social choice basert på eksperimentdata.

Førsteamanuensis Anne Wenche Emblem har doktorgrad i samfunnsøkonomi (helseøkonomi) fra Norges Handelshøyskole (2004). Hun har vært ansatt ved UiA siden 2013, samt i årene 1997-2007. Hun har tidligere arbeidet i Senter for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF), United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), Sosial- og helsedepartementet, Sørlandet Sykehus helseforetak, og Oxford Research. Hennes forskning omfatter hovedsakelig helseøkonomi og eiendomsøkonomi. Emblem har i tillegg vært medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget for fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (NOU 2009:2), samt deltatt i flere styrer og råd.

Professor Theis Theisen er sosialøkonom fra Universitet i Oslo (1977). Han har vært ansatt ved UiA siden 1980, men har også arbeidet i Industriøkonomisk Instititt, Finansdepartementet og Aust-Agder Fylkeskommune. Han har forsket innen helseøkonomi, offentlig økonomi, empirisk «social choice», eiendomsøkonomi og «urban economics». Han var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som utarbeidde en Perspektivanalyse for bygge- og anleggsnæringene (NOU 1983:28) og har vært styremedlem i flere private bedrifter/offentlige organisasjoner. Theisen arbeider for tiden som prosjektleder og forsker på prosjektet «Omsorg for de trengende», finansiert av Norges Forskningsråd.

Stipendiat Tore Bersvendsen har mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder (2008). I perioden 2011-2015 var han fast ansatt som rådgiver for helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune. Arbeidsoppgavene varierte, men hovedfokuset var på økonomi og analyser. Etter å ha samarbeidet tett med andre fagpersoner innenfor helse og omsorg har han skaffet seg en god innsikt i feltet. Tore Bersvendsen er siden august 2015 stipendiat i programmet offentlig ph.d under Norges Forskningsråd, tilknyttet Kristiansand kommune og Universitetet i Agder. I sitt ph.d. prosjekt arbeider Bersvendsen med en økonomisk/økonometrisk studie av rehabilitering.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Forsker Eirin Mølland, Agderforskning

Forskningsrådgiver/ass. kommuneoverlege Eirik Abildsnes, Kristiansand kommune

Førsteamanuensis Charlotte Kiland, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, UiA